Aktien

Kallebäck Property Invest AB (publ) är listat på Nasdaq First North med Wildeco som Certified Adviser.

Bolaget har ett aktieslag. Därigenom handlas alla aktier i bolaget på First North. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 650 000 kronor fördelat på 3 650 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 22 februari 2019.

Ägare Antal aktier % av röster och kapital
Noonday/Farallono Capital Management 912 000 25,0
SLB FOR SEF 2-PENSER YIELD 364 092 10,0
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 312 516 8,6
Artipelag Holding AB 184 777 5,1
Östersjöstiftelsen 175 000 4,8
Investerare representerade av Lennart Låftman 139 778 3,8
Skandinaviska enskilda banken S.A. W8IMY 101 182 2,8
Mattias Ståhlgren 70 000 1,9
LMK Stiftelsen 60 000 1,6
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. 54 100 1,5
Total 10 största ägare 2 373 445 65,0
Övriga 1 276 555 35,0
Total 3 650 000 100,0

De tio största aktieägarna äger 65% av bolagets aktiekapital. Bolaget har cirka 390 aktieägare.

Inga transaktioner med fysiska personer som utövar ledningsansvar i bolaget, styrelseledamöter eller närstående till sådana personer har genomförts under bolagets historia.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn på First North: KAPIAB

ISIN-kod för aktien som handlas på First North: SE0005704079

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, SE - 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.