Aktien

Kallebäck Property Invest AB (publ) är listat på Nasdaq First North med Wildeco som Certified Adviser.

Bolaget har ett aktieslag. Därigenom handlas alla aktier i bolaget på First North. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 650 000 kronor fördelat på 3 650 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 30 juni 2017.

Ägare Antal aktier % av röster och kapital
Noonday/Farallono Capital Management 912,200 25,0
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 302,663 8,3
Östersjöstiftelsen 250,000 6,8
Lillemor Design AB 146,957 4,0
Investerare representerade av Lennart Låftman 139,778 3,8
Svenska Handelsbanken AB FOR PB 111,000 3,0
Skandinaviska enskilda banken S.A., W8IMY 105,410 2,9
Catella Bank Filial 101,413 2,8
Gålöstiftelsen 100,000 2,7
LMK Stiftelsen 60,000 1,6
Total 10 största ägare 2,218,606 60,9
Övriga 1,431,394 39,1
Total 3,650,000 100,0

De tio största aktieägarna äger 60,9% av bolagets aktiekapital. Bolaget har cirka 290 aktieägare.

Inga transaktioner med fysiska personer som utövar ledningsansvar i bolaget, styrelseledamöter eller närstående till sådana personer har genomförts under bolagets historia.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn på First North: KAPIAB

ISIN-kod för aktien som handlas på First North: SE0005704079

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, SE - 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.