Aktien

Kallebäck Property Invest AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser.

Bolaget har ett aktieslag. Därigenom handlas alla aktier i bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 650 000 kronor fördelat på 3 650 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 31 december 2022.

Ägare Antal aktier % av röster och kapital
Saab Pensionsstiftelse  970 000 26,6
Stiftelsen global challenges foundation 388 383 10,6
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  272 928 7,5
Östersjöstiftelsen  168 114 4,6
Investerare representerade av Lennart Låftman 129 778 3,6
Johan Thorell med bolag 73 432 2,0
Laszlo Szombatfalvy, dödsbo 70 000 1,9
Mattias Ståhlgren
68 500 1,9
LMK Stiftelsen 60 000 1,6
Nordet Pensionsförsäkring AB 53 934 1,5
Total 10 största ägare 2 255 069 61,8
Övriga 1 394 931 38,2
Total 3 650 000 100,0

De tio största aktieägarna äger 62% av bolagets aktiekapital. Bolaget har cirka 418 kvalificerade aktieägare, dvs aktieägare med ett innehav mer än 500 aktier.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq First North Growth Market: KAPIAB

ISIN-kod för aktien som handlas på Nasdaq First North Growth Market: SE0005704079

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, SE - 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.