Nyheter

 

Bokslutskommuniké 2016

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2016 - 31 december 2016)

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 422 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 997 Tkr vilket motsvarar 5,75 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 5 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 5 958 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 24 940 Tkr, motsvarande 6,83 kr per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2016 - 31 december 2016)

  • Hyresintäkterna uppgick till 66 844 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 322 Tkr vilket motsvarar 11,60 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 5 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 2 052 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 38 528 Tkr, motsvarande 10,56 kr per aktie

Väsentliga händelser under perioden

  • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2016 att utbetalas kvartalsvis vid fem tillfällen om 2,50 kr per aktie och tillfälle.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké januari - december 2016.

Stockholm 2017-02-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 8.30.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.