Nyheter

 

Bokslutskommuniké 2017

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2017 - 31 december 2017)

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 810 (33 422) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 774 (20 997) Tkr vilket motsvarar 5,97 (5,75) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 5 119 (5 958) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 20 976 (24 940) Tkr, motsvarande 5,75 (6,83) kr per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2017 - 31 december 2017)

  • Hyresintäkterna uppgick till 67 621 (66 844) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 43 762 (42 322) Tkr vilket motsvarar 11,99 (11,60) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (0) Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 10 441(2 052) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 42 280 (38 528) Tkr, motsvarande 11,58 (10,56) kr per aktie

Väsentliga händelser under perioden

  • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 10,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2017 att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 2,50 kr per aktie och tillfälle.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké januari - december 2017.

Stockholm 2018-02-23

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se                                                   

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 8.30.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.