Nyheter

Bokslutskommuniké 2021

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2021 - 31 december 2021)

 • Hyresintäkterna uppgick till 36 440 (35 718) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 28 590 (26 723) Tkr vilket motsvarar 7,83 (7,32) kr per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 83 977 (24 375) Tkr, motsvarande 23,01 (6,68) kr per aktie.
 • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 2 589 (765) Tkr avseende värdeförändring finansiellt instrument. Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 74 761 (3 088) Tkr för perioden.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2021 - 31 december 2021)

 • Hyresintäkterna uppgick till 72 255 (71 436) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 55 130 (53 487) Tkr vilket motsvarar 15,10 (14,65) kr per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 106 910 (42 181) Tkr, motsvarande 29,29 (11,56) kr per aktie.
 • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 79 517 (-93) Tkr varav 74 761 (3 088) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 4 756 (-3 181) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.

Väsentliga händelser under perioden

 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2021 att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 3,00 kr per aktie och tillfälle.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké januari - december 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)

2022-08-25
Regulatorisk

Styrelsen i Kallebäck Property Invest har utsett Malin Lövemark till ny VD. Hon tillträder sin tjänst den 1 september. Nuvarande VD Maarit Nordmark har begärt entledigande av sin tjänst som verkställande direktör för bolaget.

2022-04-26
Regulatorisk
2022-03-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

2022-02-25
Regulatorisk

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag saknades hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Sådan hänvisning fanns dock på sid. 15 i den samtidigt publicerade bokslutskommunikén. Hänvisning har lagts till nedan, i övrigt är informationen identisk med det pressmeddelande som publicerades idag kl 08.30.

2022-02-25
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

2021-08-26
Regulatorisk

Väsentliga händelser under perioden

 • Hyresintäkterna uppgick till 35 815 (35 718) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 26 540 (26 763) Tkr vilket motsvarar 7,27 (7,33) kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (0) Tkr för perioden.
  Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 2 167 (-3 945) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 22 933 (17 806) Tkr, motsvarande 6,28 (4,88) kr per aktie.
2021-04-20
Regulatorisk

Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman 2021 endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.