Nyheter

 

Bokslutskommuniké 2022

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2022 - 31 december 2022)

  • Hyresintäkterna uppgick till 38 010 (36 440) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 064 (28 590) Tkr vilket motsvarar 7,96 (7,83) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 261 (83 977) Tkr, motsvarande 3,63 (23,01) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 2 904 (2 589) Tkr avseende värdeförändring finansiellt instrument. Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -7 948 (74 761) Tkr för perioden.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2022 - 31 december 2022)

  • Hyresintäkterna uppgick till 76 021 (72 255) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 58 960 (55 130) Tkr vilket motsvarar 16,15 (15,10) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 54 503 (106 910) Tkr, motsvarande 14,93 (29,29) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 9 691 (79 517) Tkr varav -7 948 (74 761) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 17 639 (4 756) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.

Väsentliga händelser under perioden

  • Styrelsen har under året utsett Malin Lövemark till ny VD.
  • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2022 att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 3,00 kr per aktie och tillfälle.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké januari - december 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef                                                              Malin Lövemark, VD

+ 46 70-169 64 01                                                                                   +46 72 855 94 04
gunilla.persson@retta.se                                                                       malin.lovemark@retta.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 8.30.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.