Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari 2015 - 30 juni 2015 Kallebäck Property Invest

Finansiell översikt för perioden

- Hyresintäkterna uppgick till 33 270 Tkr för perioden.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 21 419 Tkr vilket motsvarar 5,87 kr per aktie.

- Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till +8 Tkr.

- Resultat efter skatt uppgick till 16 712 Tkr, motsvarande 4,58 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

- Kallebäck Property Invest AB (publ) har den 2015-04-08 verkställt utdelning till dess aktieägare om 2,50 kr/aktie, totalt 9 125 Tkr, samt beslutat om ytterligare utdelning om 7,50 kr/aktie, totalt 27 375 Tkr, fördelat på två tillfällen under 2015 och ett tillfälle 2016, motsvarande 2,50 kr/aktie och tillfälle. Totalt beslutad utdelning uppgår till 10,00 kr/aktie, totalt 36 500 Tkr.

- Bolagets avtal om fastighetsskötsel med Hestia Fastighetsförvaltning AB har trätt i kraft under perioden.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2015-08-27

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
 + 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18  
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Om Kallebäck Property Invest AB (publ)
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.