Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari 2016 - 30 juni 2016 Kallebäck Property Invest

Finansiell översikt för perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 422 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 326 Tkr vilket motsvarar 5,84 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -3 906 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 588 Tkr, motsvarande 3,72 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget har vid två tillfällen under första halvåret verkställt utdelning till dess aktieägare om 2,50 kr per aktie vid varje tillfälle, totalt 18 250 Tkr. Beslutad men ej utbetald utdelning om 7,50 kr per aktie har skuldförts.
  • Bolagets avtal med Pareto Securities AB som likviditetsgarant har upphört per 2016-07-01. I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2016-08-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD  
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Om Kallebäck Property Invest
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 8.30.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.