Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari 2017 - 30 juni 2017 Kallebäck Property Invest

Finansiell översikt för perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 810 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 988 Tkr vilket motsvarar 6,02 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 5 322 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 21 304 Tkr, motsvarande 5,84 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

  • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2017-08-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD  
+46 70-415 84 18  
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 8.30.

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.