Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari 2018 - 30 juni 2018

Finansiell översikt för perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 34 373 (33 810) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 919 (21 988) Tkr vilket motsvarar 6,28 (6,02) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 145 000 (0) Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 5 202 (5 322) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 138 542 (21 304) Tkr, motsvarande 37,96 (5,84) kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

  • Kallebäck Property Invest AB (publ) har via sitt dotterbolag Näringsfastigheter Kallebäck AB tecknat avtal med Saab AB om att förlänga det befintliga hyresavtalet för de lokaler som Saab hyr i fastigheten Kallebäck 17:2 med ytterligare 10 år, till och med den 31 december 2031. I samband med förlängningen har Kallebäck förbundit sig att investera upp till 50 miljoner kr i fastigheten.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Efter balansdagen har ny fastighetsvärdering gjorts med värdetidpunkt 2018-06-30. Fastighetens marknadsvärde uppgår till 980 000 Tkr.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2018-08-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 8.30.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.