Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari 2019 - 30 juni 2019 Kallebäck Property Invest AB (publ)

Finansiell översikt för perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 35 009 (34 373) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 159 (22 919) Tkr vilket motsvarar 6,62 (6,28) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (145 000) Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -3 815 (5 202) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 14 289 (138 542) Tkr, motsvarande 3,91 (37,96) kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden 

  • Kallebäck har refinansierat sin kredit och tecknat ett nytt femårigt kreditavtal om 481 000 Tkr med en nordisk bank. I syfte att säkra räntekostnaden har ett avtal om en ränteswap om 400 000 Tkr tecknats med samma löptid som kreditavtalet. Den genomsnittliga räntan för bolagets totala krediter per den 30 juni 2019 uppgick till 2,03%.
  • Maarit Nordmark har utsetts till ny VD och ersatt Stefan Björkqvist som avgick i samband med bolagets ordinarie årsstämma den 20 maj 2019.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2019-08-23

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser,, (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se).

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 augusti 2019 kl 8.30.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.