Nyheter

 

Delårsrapport 1 januari 2021 - 30 juni 2021 Kallebäck Property Invest AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 35 815 (35 718) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 26 540 (26 763) Tkr vilket motsvarar 7,27 (7,33) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (0) Tkr för perioden.
    Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 2 167 (-3 945) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 22 933 (17 806) Tkr, motsvarande 6,28 (4,88) kr per aktie.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser,, (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se).

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2021 kl 8.30.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.