Nyheter

Delårsrapport 1 januari 2022 - 30 juni 2022 Kallebäck Property Invest AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 • Hyresintäkterna uppgick till 38 010 (35 815) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 896 (26 540) Tkr vilket motsvarar 8,19 (7,27) kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (0) Tkr för perioden.

Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 14 735 (2 167) Tkr.

 • Resultat efter skatt uppgick till 41 242 (22 933) Tkr, motsvarande 11,30 (6,28) kr per aktie. 

Väsentliga händelser efter perioden

 • VD Maarit Nordmark har meddelat sin avgång den 31 augusti 2022 och styrelsen har utsett civilingenjör Malin Lövemark som VD från och med den 1 september 2022.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2022-08-26

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gunilla Persson, Ekonomichef                                          Maarit Nordmark, VD

+ 46 70-169 64 01                                                            +46 70-688 63 83

gunilla.persson@hestia.se                                                maarit.nordmark@hestia.se 

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser,, (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se).

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2022 kl 8.30.

2023-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2023 i Stockholm

2023-03-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 14.00 i Retta ABs lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

2023-02-24
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2022 - 31 december 2022)

 • Hyresintäkterna uppgick till 38 010 (36 440) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 064 (28 590) Tkr vilket motsvarar 7,96 (7,83) kr per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 261 (83 977) Tkr, motsvarande 3,63 (23,01) kr per aktie.
 • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 2 904 (2 589) Tkr avseende värdeförändring finansiellt instrument. Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -7 948 (74 761) Tkr för perioden.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2022 - 31 december 2022)

 • Hyresintäkterna uppgick till 76 021 (72 255) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 58 960 (55 130) Tkr vilket motsvarar 16,15 (15,10) kr per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 54 503 (106 910) Tkr, motsvarande 14,93 (29,29) kr per aktie.
 • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 9 691 (79 517) Tkr varav -7 948 (74 761) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 17 639 (4 756) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.
2022-08-25
Regulatorisk

Styrelsen i Kallebäck Property Invest har utsett Malin Lövemark till ny VD. Hon tillträder sin tjänst den 1 september. Nuvarande VD Maarit Nordmark har begärt entledigande av sin tjänst som verkställande direktör för bolaget.

2022-04-26
Regulatorisk
2022-03-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

2022-02-25
Regulatorisk

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag saknades hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Sådan hänvisning fanns dock på sid. 15 i den samtidigt publicerade bokslutskommunikén. Hänvisning har lagts till nedan, i övrigt är informationen identisk med det pressmeddelande som publicerades idag kl 08.30.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.