Nyheter

 

Kallebäck Property Invest AB (publ) refinaniserar lån

Kallebäck Property Invest AB (publ) har idag via dotterbolag refinansierat nuvarande lån om 481 miljoner med en nordisk bank.

Utöver detta har dotterbolaget ingått avtal med banken om ett kreditlöfte om 25 miljoner för att finansiera framtida investeringar.

Det nya lånet har en löptid till 2024-04-10 och nuvarande genomsnittsränta uppgår till 2,03 procent.

Som räntesäkring har en räntswap om 400 miljoner tecknats. Ränteswapen har samma löptid som det nya lånet.

De finansiella kostnaderna beräknas på helårsbasis att minska med cirka 8 miljoner före skatt.

Tidigare lån hos Swedbank var räntesäkrat till 100 procent och den totala räntesatsen inklusive räntetillägg uppgick till 3,762 procent.

Stockholm 2019-04-10

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se 

Stefan Björkqvist, vd 
+46 70-415 84 18 
stefan@hestia.se 

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se 

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wildeco.se samt tel: +46-8-545 271 00.

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 10.45.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.