Nyheter

 

Kallebäck Property Invest Delårsrapport 3 december 2013 - 30 juni 2014

Finansiell översikt för perioden
· Hyresintäkterna uppgick till 22 205 Tkr för perioden.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 10 544 Tkr vilket motsvarar 2,89 kr per aktie.
· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 5 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -13 684 Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 2 092 Tkr, motsvarande 0,57 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden
· Kallebäck Property Invest AB (publ) bildades 2013-12-03.
· Bolaget har under perioden förvärvat fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad genom att förvärva samtliga aktier i Näringsfastigheter Kallebäck AB.
· Bolaget har genomfört en nyemission på 365 000 Tkr för att finansiera förvärvet.
· Ett femårigt kreditavtal har tecknats med Swedbank. Lånebeloppet uppgår till 505 000 Tkr.
· Kallebäck-aktien togs upp till handel på NASDAQ OMX First North 2014-03-28.
· Vid extra bolagsstämma i april valdes ny styrelse bestående av Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman med Johan Thorell som ordförande.
· Näringsfastigheter Kallebäck AB har under perioden inlett fusion med Huleback Fastighets AB.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2014-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida:
www.kallebackpropertyinvest.se

Om Kallebäck Property Invest
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser. 

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.