Nyheter

 

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2016 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 mars 2016, och

ska senast den 23 mars 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan görs skriftligt till Kallebäck Property Invest AB (publ) Att: Linda Marthon, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, eller via e-post: linda.marthon@hestia.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 23 mars 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.kallebackpropertyinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
   d. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Beslut om styrelsearvode
11. Val av revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut om revisorsarvode
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8.b och 8.d)
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 10,00 kr per aktie dvs. sammanlagt 36 500 000 kr. Utdelningen ska betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 2 kr 50 öre per aktie, dvs. sammanlagt 9 125 000 kr per utbetalningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 4 april 2016, 30 juni 2016, 30 september 2016 samt 30 december 2016.

Förslag till beslut ärendena 9 - 12
Bolagets större aktieägare har lagt fram följande förslag till stämman.

Omval av Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma; Johan Thorell föreslås väljas om till styrelsens ordförande (ärende 9).

Styrelsearvode på sammantaget 175 000 för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr samt övriga två ledamöter 50 000 kr vardera (ärende 10).

Omval av Deloitte AB med Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor (ärende 11). Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12).

Smärre justeringar (ärende 13)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 3 650 000 aktier, motsvarande 3 650 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 4 mars 2016, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.kallebackpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2016

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Om Kallebäck Property Invest
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.