Nyheter

 

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 april 2021

Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman

- ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 april 2021, och

- ska anmäla sig för deltagande i stämman genom att avge poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 19 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, inregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig, s.k. rösträttsregistrering, och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se. Formuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, måste vara Kallebäck Property Invest AB (publ) tillhanda senast måndagen den 19 april 2021. Formuläret i original samt eventuella behörighetshandlingar kan skickas med post till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Peter Egli, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm, eller så kan ifyllt och undertecknat formulär samt eventuella behörighetshandlingar skickas med e-post till peter.egli@hestia.se.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud m.m.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.kallebackpropertyinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
  d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter
 9. Beslut om styrelsearvode
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Beslut om revisorsarvode
 12. Val av revisionsbolag eller revisorer
 13. Beslut om ändring av bolagsordning
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår advokat Cecilia Lohmander från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå som ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonen.

Val av justeringsperson (ärende 4)

Styrelsen föreslår Mattias Ståhlgren, eller vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7.b och 7.c)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12 kr per aktie dvs. sammanlagt 43 800 000 kr för räkenskapsåret 2020. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 3 kr per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kr per utbetalningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 30 juni 2021, 30 september 2021, 30 december 2021 samt 30 mars 2022.

Styrelse och revisor (ärendena 8 - 12)

Styrelsen och Artipelaginvest AB med flera aktieägare, vilka aktieägare tillsammans företräder cirka 11,2 procent av aktierna i bolaget, föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant (ärende 8).

Styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr samt övriga tre ledamöter 50 000 kr vardera (ärende 9).

Styrelsen föreslår omval av Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen och Artipelaginvest AB med flera aktieägare föreslår att Ulf Ingmarsson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att Johan Thorell väljs om till styrelsens ordförande (ärende 10).

Ulf Ingmarsson

 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
 • Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Artipelaginvest AB, styrelseledamot och ordförande i Essem Design Aktiebolag och styrelseledamot i Jakobs Låda AB.
 • Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för BabyBjörn AB.
 • Antal aktier i bolaget: 400 aktier.

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 11). Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat avsikten att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor (ärende 12).

Beslut om ändring av bolagsordning (ärende 14)

Mot bakgrund av att aktiebolagslagen ändrats på så sätt att ordet "firma" ersatts med ordet "företagsnamn" föreslår styrelsen att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 1 i bolagsordningen. Följande lydelse föreslås:

§ 1 Företagsnamn / Name of the company

Bolagets företagsnamn är Kallebäck Property lnvest AB (publ).

The name of the company is Kallebäck Property Invest AB (publ).

Mot bakgrund av att aktiebolagslagens bestämmelser om avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma har ändrats föreslår styrelsen att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 7 i bolagsordningen. Följande lydelse föreslås:

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

In order to attend the general meeting, shareholders must be registered in the share register as of six banking days before the meeting and must register oneself, and the number of advisors, to the company no later than the day specified in the notice. This day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than five weekdays before the meeting.

Mot bakgrund av att namnet på lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har ändrats till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att stämman beslutar om motsvarande ändring av § 10 i bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll / Central security depository clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).

För giltigt beslut måste minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Smärre justeringar (ärende 14)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 650 000 aktier, motsvarande 3 650 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman dvs. senast lördagen den 10 april 2021. Begäran ska skickas med post till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Peter Egli, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm eller med e-post till peter.egli@hestia.se. Upplysningarna lämnas genom att frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.kallebackpropertyinvest.se och hos bolaget, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, senast torsdagen den 15 april 2021. Upplysningarna skickas också till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Dokumentation

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 30 mars 2021, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.kallebackpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm den 16 mars 2021

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Egli, Asset Manager
+46 70-169 63 63
peter.egli@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.