Nyheter

 

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman
ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2022, och
ska senast torsdagen den 21 april 2022 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman.
Anmälan görs skriftligt till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Leif Andersen, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Box 3394, 103 68 Stockholm eller via e-post: Leif.Andersen@hestia.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Biträden
Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Aktieägaren eller ombudet för aktieägaren ska anmäla antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. avstämningsdag för det fall att bolagsstämman beslutar om utdelning
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Beslut om styrelsearvode
10. Val av styrelse
11. Val av revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut om revisorsarvode
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Förslag till beslut
Dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7.b och 7.c)
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12 kr per aktie dvs. sammanlagt 43 800 000 kr för räkenskapsåret 2021. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 3 kr per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kr per utbetalningstillfälle. Det föreslås att avstämningsdagarna för utdelning ska vara 30 juni 2022, 30 september 2022, 30 december 2022 samt 31 mars 2023.

Styrelse och revisor (ärende 8-12)
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant (ärende 8).
Styrelsen föreslår styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr samt övriga tre ledamöter 50 000 kr vardera (ärende 9).
Styrelsen föreslår omval av Johan Thorell, Ulf Ingmarsson och Lennart Låftman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen och aktieägaren Saab Pensionsstiftelse föreslår att Stefan Hillberg väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att Johan Thorell väljs om till styrelsens ordförande (ärende 10). Peter Ragnarsson har avböjt omval.

Stefan Hillberg:

  • Född: 1978
  • Utbildning: Magisterexamen i Företagsekonomi med huvudämne redovisning med fördjupning inom nationalekonomi, företagsvärdering och statistik, Uppsala Universitet.
  • Övriga pågående uppdrag: Pensionsstiftelseförvaltare, Saab Pensionsstiftelse.
  • Antal aktier i bolaget: Innehar inga aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat avsikten att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor (ärende 11). Styrelsen föreslår arvode till revisorn enligt godkänd räkning (ärende 12).

Smärre justeringar (ärende 13)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 3 650 000 aktier, motsvarande 3 650 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 5 april 2022, adress c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, Tegnérgatan 8, 2 tr, Box 3394, 103 68 Stockholm, på www.kallebackpropertyinvest.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm den 22 mars 2022
KALLEBÄCK PROPERTY INVEST AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.