Nyheter

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest AB (publ), org. nr 556951-6783, har utfärdat kallelse till extra bolagsstämma den 14 april 2014 klockan 10.00 i Pareto Securities lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.kallebackpropertyinvest.se, och skickas till de aktieägare som så önskar (begärs via e-post: linda.marthon@hestia.se, eller via post: Kallebäck Property Invest AB (publ) Att: Linda Marthon, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm).

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2014,

dels senast den 8 april 2014 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman (se angående anmälan nedan).

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd samma datum som aktieägaren senast måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken enligt ovan, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt till Kallebäck Property Invest AB (publ), Att: Linda Marthon, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB, P.O. Box 3394, 103 68 Stockholm, eller e-post: linda.marthon@hestia.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.kallebackpropertyinvest.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.