Nyheter

 

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2023 i Stockholm

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 12 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 43 800 000 kronor. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 3 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kronor per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar 30 juni 2023, 2 oktober 2023, 29 december 2023 och 2 april 2024.

Det beslutades om omval av Johan Thorell, Lennart Låftman och Stefan Hillberg samt nyval av Christer Jakobsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Som styrelsens ordförande omvaldes Johan Thorell. Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 175 000 kr, varav 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna (Stefan Hillberg har avböjt arvode).

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Malin Lövemark, VD
+4672-855 94 04
malin.lovemark@retta.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)  

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.