Nyheter

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2023 i Stockholm

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 12 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 43 800 000 kronor. Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 3 kronor per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kronor per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar 30 juni 2023, 2 oktober 2023, 29 december 2023 och 2 april 2024.

Det beslutades om omval av Johan Thorell, Lennart Låftman och Stefan Hillberg samt nyval av Christer Jakobsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Som styrelsens ordförande omvaldes Johan Thorell. Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 175 000 kr, varav 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna (Stefan Hillberg har avböjt arvode).

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Malin Lövemark, VD
+4672-855 94 04
malin.lovemark@retta.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)  

2023-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2023 i Stockholm

2023-03-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 14.00 i Retta ABs lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

2023-02-24
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2022 - 31 december 2022)

  • Hyresintäkterna uppgick till 38 010 (36 440) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 064 (28 590) Tkr vilket motsvarar 7,96 (7,83) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 261 (83 977) Tkr, motsvarande 3,63 (23,01) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 2 904 (2 589) Tkr avseende värdeförändring finansiellt instrument. Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -7 948 (74 761) Tkr för perioden.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2022 - 31 december 2022)

  • Hyresintäkterna uppgick till 76 021 (72 255) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 58 960 (55 130) Tkr vilket motsvarar 16,15 (15,10) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 54 503 (106 910) Tkr, motsvarande 14,93 (29,29) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 9 691 (79 517) Tkr varav -7 948 (74 761) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 17 639 (4 756) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.
2022-08-25
Regulatorisk

Styrelsen i Kallebäck Property Invest har utsett Malin Lövemark till ny VD. Hon tillträder sin tjänst den 1 september. Nuvarande VD Maarit Nordmark har begärt entledigande av sin tjänst som verkställande direktör för bolaget.

2022-04-26
Regulatorisk
2022-03-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

2022-02-25
Regulatorisk

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag saknades hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Sådan hänvisning fanns dock på sid. 15 i den samtidigt publicerade bokslutskommunikén. Hänvisning har lagts till nedan, i övrigt är informationen identisk med det pressmeddelande som publicerades idag kl 08.30.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.