Nyheter

 

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 30 mars 2015 i Stockholm

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för det förlängda räkenskapsåret 3 december 2013 - 31 december 2014. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 10 kr per aktie dvs. sammanlagt 36 500 000 kr, att betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 2 kr 50 öre per aktie, dvs. sammanlagt 9 125 000 kr per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar den 1 april 2015, den 30 juni 2015, den 29 september 2015 samt den 29 december 2015. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman (omval av samtliga) samt Johan Thorell som styrelseordförande (omval). Mot bakgrund av att den extra stämman 2014 inte beslutade om något styrelsearvode, beslutade stämman om ett styrelsearvode på sammantaget 175 000 för föregående mandatperiod och sammantaget 175 000 för kommande mandatperiod fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr för föregående mandatperiod och 75 000 kr för kommande mandatperiod samt övriga två ledamöter 50 000 kr vardera för föregående mandatperiod och 50 000 kr vardera för kommande mandaperiod (totalt 350 000 kr).

Vidare beslutades om att införa en sedvanlig bestämmelse i bolagsordningen om att aktieägare som vill delta i stämma ska anmäla detta till bolaget.

Stockholm 2015-03-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Om Kallebäck Property Invest 
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.