Nyheter

 

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 12 april 2018 i Stockholm

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 10 kr 00 öre per aktie dvs. sammanlagt 36 500 000 kr för räkenskapsåret 2017, att betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 2 kr 50 öre per aktie, dvs. sammanlagt 9 125 000 kr per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar den 2 juli 2018, 1 oktober 2018, 28 december 2018 samt 1 april 2019. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman (omval av samtliga) samt Johan Thorell som styrelseordförande (omval). Beslutade stämman om ett styrelsearvode på sammantaget 175 000 kr fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr och övriga två ledamöter 50 000 kr vardera (totalt 175 000 kr).

Stockholm 2018-04-12

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest AB:s (publ) aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 14.50.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.