Nyheter

 

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 20 maj 2019 i Stockholm

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 12 kr per aktie dvs. sammanlagt 43 800 000 kr för räkenskapsåret 2018, att betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 3 kr per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kr per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar den 28 juni 2019, 30 september 2019, 30 december 2019 samt 30 mars 2020.

Det beslutades om omval av Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman till styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande omvaldes Johan Thorell. Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 175 000 kr, varav 75 000 kr ska tilldelas styrelsens ordförande och 50 000 kr ska tilldelas var och en av de övriga två ledamöterna.  

Som revisor omvaldes Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att Malin Lüning kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm 2019-05-20

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wildeco.se samt tel: + 46 8 545 271 00.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl. 15.30

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.