Nyheter

 

Rättelse av avstämningsdag för utdelning

Årsstämman i Kallebäck Property Invest AB (publ) beslutade att första avstämningsdagen för utdelning skulle vara den 31 mars 2017 i enlighet med den information som bolaget tidigare har lämnat till marknaden. På grund av att Euroclears regelverk förutsätter att ett visst antal dagar förflyter mellan stämma och avstämningsdag har Euroclear satt avstämningsdag för utbetalning av utdelning till den 4 april 2017.

Det är årsstämmans beslut om avstämningsdag som gäller. Detta innebär att utdelningen kan komma att felaktigt utbetalas till dem som köpt aktier under 31 mars samt 3 april, vilken rätteligen ska utbetalas till de som ägde aktien den 31 mars. Totalt omsattes under dessa dagar 105 122 aktier. Som en följd av detta finns risk för en fördröjning av utbetalningen av utdelning till de aktieägare som ägde aktier berättigade till utdelning men sålde den 31 mars eller 3 april. 

Bolaget kommer i samarbete med Euroclear att kontakta berörda banker för att snarast rätta till utbetalningarna genom att återföring från de som felaktigt erhåller utdelning, och att genom manuell avstämning se till att utdelning utbetalas till de som ägt aktier på avstämningsdagen men sålt under dessa dagar.

Skulle det visa sig att någon del av felaktigt utbetalat belopp inte kan återföras så kommer bolaget likväl att hålla samtliga aktieägare berättigade till utdelning skadelösa. Det totala beloppet som utbetalas felaktigt och som behöver återföras uppgår till 262 805 kronor.  

Stockholm 2017-04-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest AB:s (publ) aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl.11.15.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.